Lyrics

Sugathakumari Poems lyrics in Malayalam [Paavam maanavahridayam]

Sugathakumari Poems Lyrics in Malayalam available on this Page. So those are People Find Sugathakumari Malayalam Lyrics who all Candidate keep read this article and enjoy with പാവം മാനവഹൃദയം. If you See sugathakumari lyrics full video song then Continue read this page.

Sugathakumari Poems Lyrics

Paavam maanavahridayam is the Best Song of Abhayam (1970) Movie. So All Malayalam Song Lover those are Find Sugathakumari song lyrics deatils who all Candidate come right Page. We are given all detail which given us below

» Movie Name – Abhayam (1970)

» Song Name – Paavam maanavahridayam

» Song Director – Ramu Kariyat

» Song  Lyrics – Sugathakumari

» Article Category – Lyrics

pāvaṁ mānavahr̥dayaṁ
iruḷin kārāgāraṁ - melle
valiccu tuṟannu puṟattuḷḷaḻakin
paramēātsukameāru nēākkāl kaṇṭu
kuḷirkkunnu nara hr̥dayaṁ (pāvaṁ)

āru caviṭṭittāḻttiluṁ aḻalin
pātāḷattileāḷikkilumētēā
pūrvvasmaraṇayilāhlādattin
lēākattettuṁ hr̥dayaṁ (pāvaṁ)

kaṭalalayellāṁ vīṇakkampikaḷāyi muṟukki
karaḷāl (kaṭalala)
paḻayeāru tuṭikeāṭṭi putupāṭṭukaḷ pāṭi
rasikkuṁ mānava hr̥dayaṁ (pāvaṁ)

oru tārakaye kāṇumpēāḷ atu rāvu maṟakkuṁ
putumaḻakāṇke varaḷcca maṟakkuṁ
pālcciri kaṇṭatu mr̥tiye maṟannu sukhiccē pēākuṁ
(pāvaṁ)

പാവം മാനവഹൃദയം
ഇരുളിൻ കാരാഗാരം – മെല്ലെ

വലിച്ചു തുറന്നു പുറത്തുള്ളഴകിൻ
പരമോത്സുകമൊരു നോക്കാൽ കണ്ടു
കുളിർക്കുന്നു നര ഹൃദയം (പാവം)

ആരു ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിലും അഴലിൻ
പാതാളത്തിലൊളിക്കിലുമേതോ

പൂർവ്വസ്മരണയിലാഹ്ലാദത്തിൻ
ലോകത്തെത്തും ഹൃദയം (പാവം)

കടലലയെല്ലാം വീണക്കമ്പികളായി മുറുക്കി
കരളാൽ (കടലല)

പഴയൊരു തുടികൊട്ടി പുതുപാട്ടുകൾ പാടി
രസിക്കും മാനവ ഹൃദയം (പാവം)

ഒരു താരകയെ കാണുമ്പോൾ അതു രാവു മറക്കും
പുതുമഴകാൺകെ വരൾച്ച മറക്കും

പാൽച്ചിരി കണ്ടതു മൃതിയെ മറന്നു സുഖിച്ചേ പോകും
(പാവം)

FAQ About Sugathakumari

Q.1 Who Is Sugathakumari?

Ans. Sugathakumari is an Indian writer and also a movie songwriter of Malayalam Songs.

Q.2 Why Sugathakumari Is So Popular?

Ans. Sugathakumari is a famous songwriter and Abhayam (1970) is the most popular song in her song collection.

Rahul Prajapati

Hi, I am Rahul Prajapati Author of the Arealnews.com. I am passionate about Blogging & Digital Marketing.  I have 5 Years experience of Blogging and Digital Marketing

Leave a Comment

Recent Posts

Top 5 time clock and payroll software for small businesses 2022

Time clock and payroll software are integral parts of running a business in 2022. Smaller… Read More

2 hours ago

Fixing Zoom Fatigue With an Online Whiteboard Tool

After more than two years of working from home, we can all agree that we’re… Read More

2 hours ago

Know the Trigon Space Story Review

Trigon Space Story Review - Top-down roguelike space- hip adventure Trigon pace Story is all… Read More

3 hours ago

Couple of Cuckoos Episode 6 Release Date, Countdown, Time, Where to Watch

Famous Japanese anime's "Couple of Cuckoos episode 6' soon appears on Crunchyroll. A total of… Read More

3 hours ago

Trapped in Dating Sim Episode 9 Release Date, Trailer, Countdown, Time

The makers finally confirmed the release date of the Japanese series "Trapped in Dating Sim… Read More

4 hours ago

Lorenzen Wright Murder Case, Suspect, Cause of Death

Sherra Wright was sentenced to 30 years of death imprisonment, out of which she has… Read More

4 hours ago