Aigiri Nandini Nanditha Medini Hindi Lyrics

Aigiri Nandini Nanditha Medini Hindi Lyrics:-Aigiri Nandini is a very popular Sanskrit song created by Adi Sankaracharya and music composer Sanjay Chandrasekhar. Aigiri Nandini Nanditha is a very popular Devi song. In this, we provide Aigiri Nandini Nanditha Medini lyrics in Telugu Tamil or also in Malayam. Aigiri Nandini is a full Devi song.

Aigiri Nandini Nanditha Medini lyrics written by the Adi Sankaracharya and produced music by Sanjay Chandrasekhar and Sanskrit Devi Maa song.

Aigiri Nandini Nanditha Medini Hindi Lyrics Details

Title Aigiri Nandini Nanditha Medini
Language Sanskrit
Singer Name Rajalakshmi Sanjay
Lyrics Created By Adi Sankaracharya
Music Composer Sanjay Chandrasekhar
Producer Rajjat barjatya

Aigiri Nandini Nanditha Medini Lyrics In Hindi

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

Aigiri Nandini Nanditha Medini Lyrics In Telugu

ఐ గిరినాండిని నందితామెదిని విశ్వవినోదిని నందినుటే
గిరివర్వింధ్యాషిరోత్ధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుటే.
భగవతి ఓ షితికాంతకుతుంబిని భూకుతుంబిని భూకృతు
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 1

सुरवरवर्शिणी दुर्धरधर्षिणी दुर्मुखमर्षिणी
త్రిభువన్‌పోషిని శంకర్తోతోషిని కిల్‌బిష్మోషిని ఘోష్రేట్
దానుజనిరోషిని డిటిసుట్రోషిని దుర్మాదశోషిని సింధూసూట్
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 2

ఐ జగదంబ మాడంబా కదంబ వనప్రియవాసిని నవ్వింది
శిఖరం శిరోమణి తుంగహిమాలయ శ్రీంగనిజలయ మధ్యలో ఉంది.
మధుమధురే మధుకైత్భాగంజిని కట్భభంజిని రాసార్టే
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 3

ఐ షట్ఖండ్ విఖండితరుండ్ విటుండితాషుండా గజాధిపేతే
రిపుగజగంద్ విదారంచంద్ పరక్రాంషండ్ మృగదిపేతే.
निजभुजदंड निपातितखण्ड विपातितमुंड
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 4

ఐ రణదుర్మద్ శత్రుధోదిత్ దుర్ధర్నిర్జార్ శక్తిభ్రూట్
చతుర్విచార్ ధురినామహాశివ రాయబారి ప్రమధధిపేట్.
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 5

అయీ శరణగట్ వైరవధువరవరాభాయ్ దయ్రే
త్రిభువనమాస్టక్ షుల్వ్రోధి శిరోధిక్రిమల్ మహల్ శుక్రే.
డుమిదుమితమర్ ధుందుభినదమోహమ్మూరిఫైడ్డిమకరే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే 6.

స్వచ్ఛమైన పొగ
బాగా కల్చర్ చేసిన అలంకరించిన విత్తనాలను సాగు చేశారు.
శివ శివ
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే 7.

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग
पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग ह
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरंग
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 8.

సురల్లన తత్తేయి తతేయి కృతాభినోదర్ నృత్యరేట్
कुकुथः कुकुथो कुतुहल गानरते
ధుధుకుట్ ధుకుట్ ధిందమిట్ ధ్వని ధీర్ మృదంగ్ నినాదార్తే
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 9

జై జై జవ్య జయజయ్
J ంఖంజిన్జిమి జిన్జిక్ట్ నుపుర్షిన్జిత్జోమేట్ దెయ్యాలు.
నాటిట్ నతార్డి నాటి నాట్ నాయక్ నాటిట్నాట్య సుగనరేట్
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే 10 9

అయి సుమన్: సుమన్: సుమన్: సుమన్: సుమనోహర్కాంటియుటే
శ్రీతరాజని రజనీరాజ్ని రజనీరాజ్ని కరావాక్ట్రావ్రేటే.
వినండి
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే 119

సాహితమహావ మల్లమతల్లిక్ మల్లితార్లక్ మల్లార్టే
బిర్చితావల్లిక్ పల్లిక్మల్లిక్ జిల్లిక్విల్లిక్ చదరపు వృత్తం.
చల్లగా
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 12

అవిరల్‌గండ్ గాలన్‌మద్మీదుర్ మత్మాత్మతాంగ్ జరాజపటే
త్రిభువన్‌భూషణ్ భూత్కలనిధి రూపప్పోనిధి రాజ్‌సుటే.
ఐ సుడాతిజన్ లల్సమానస్ మోహన్ మన్మతరాజసుటే
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 13

కమల్దలమల్ కోమల్కాంటి కలకలితమల్ భాలలేట్
సకల్విలాస్ కలనిలయక్రాం కేలిచలట్కల్ హన్స్కులే.
అలీకుల్సంకుల్ కువాలయమండల్ మౌలిమిలాద్బకులాలికులే
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 14

కర్మురళీరవ్ విజితకుజిత్ లజ్జిత్కోకిల్ మంజుమాటే
మిలిటాపులిండా మనోహర్‌గుంజిత్ రంజిత్ షైల్ నేషనల్ పార్క్.
నిజ్గనాభూత మహాసబారిగాన సద్గుణ సంభ్రీత్ కేలితాలే
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 15

నలుపు మరియు తెలుపు
ప్రణతాసురసుర మౌలిమానిస్ఫర్ దన్షుల్సన్నాఖ్ చంద్రురాచే
జితకాంచల్ మౌలిమ్‌డోరిట్ డిపెండెంట్ కుంజార్ కుంభకుచే
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే 189

విజితాషారకరక్ సహస్రకరక్ సహస్రకరకరూనే
కృతజ్ఞత గల మాంత్రికుడు.
సూరత్‌సమాధి సమాసమాధి సమాధిసమాధి సుజాత్రతే.
జై జై ఓ మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైల్సుటే 189

పదమ్కమల్ కరుణానిలయ్ వరివాస్యతి యోత్రానుడినం సుశివే
ఐ కమలే కమలనిలేయ కమలనిలయ: సా కాథన్ నా భవేట్.
కానీ పద్మేవ్ పరంపదమిత్యనుషియాటో మమ్ కిన్ నా శివ
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 18

कनकलसत्कलसिंधुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
स किं न
తవ్ చరణ్ శరణ్ కర్వానీ నాటమర్వానీ నివాసి శివం
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 19

తవ్ విమలేండుకుళం వదనేందులం సకల్ నాను కులయతే
కిము పురుషూత్పురిందు ముఖి సుముఖిబిరాసౌ విముఖిక్రియతే.
మమ్ తు మాతన్ శివనామధనే భవతి కిర్పా కిముత్ క్రియేట్
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 20

ఐ మేయి దీన్ దయలుతయ కృపాయవ్ త్వయ భవవితముమే
ఐ జగటో జనని ప్లీజ్ టాథనుమిటాసిరేట్.
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
జై జై హి మహిషాసుర్మార్దిని రమయక్‌పార్దిని షైల్‌సూట్. 21

x